نام محصول نوع وزن کیلو گرم سایز تحویل کارخانه قیمت به تومان
ورق گالوانیزه ۱ رول ۱متررول 7.85
1کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۱ رول ۱.۲۵متررول 9.82
1کف بنگاه تهران

ایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۲ رول ۱متررول 15.7
2کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۲ رول ۱.۲۵متررول 19.7
2کف بنگاه تهران

ایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۳ میل رول ۱متررول 23.5
3کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۳ میل رول ۱.۲۵متررول 29.5
3کف بنگاه تهران

ایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۴ میل رول ۱متررول 31.5
4کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۴ میل رول ۱متررول 39.3
4کف بنگاه تهران
ایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۵ میل رول ۱متررول 39.3
5کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۵ میل رول ۱.۲۵متررول 49
5کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۴۰ رول ۱متررول 3.20.۴
کف بنگاه تهرانایرانیتماس باما
ورق گالوانیزه ۴۰ رول ۱.۲۵ متررول 4
0.۴
کف بنگاه تهرانایرانیتماس باما
ورق گالوانیزه ۵۰ رول ۱متررول 3.90.5
کف بنگاه تهران
ایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۵۰ رول ۱.۲۵ متررول 4.90.5
کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۶۰ رول ۱متر
رول 4.70.7
کف بنگاه تهران

ایرانیتماس باما
ورق گالوانیزه ۶۰ رول ۱متر
رول 4.70.6کف بنگاه تهران

ایرانیتماس باما
ورق گالوانیزه ۷۰ رول ۱متر
رول 5.50.7کف بنگاه تهران

ایرانیتماس باما
ورق گالوانیزه ۷۰ رول ۱.۲۵ متررول 6.90.7
کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۸۰ رول ۱متررول 6.30.8کف بنگاه تهران

ایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۸۰ رول ۱.۲۵متررول 7.850.8کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۹۰ رول ۱متررول 7.10.9کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۹۰ رول ۱.۲۵متررول 8.90.9کف بنگاه تهران

ایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ رول ۱متررول 9.821.25کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۱.۲۵ رول ۱.۲۵متررول 12.3
1.25کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۱.۵ رول ۱مترشاخه 11.8
1.5کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۱.۵رول ۱.۲۵متررول 14.8
1.5کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۲.۵ میل رول ۱متررول 19.7
2.5کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۲.۵ میل رول ۱.۲۵متررول 24.5
2.5کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۳۰ رول ۱متررول 2.36
0.3کف بنگاه تهرانایرانی
تماس باما
ورق گالوانیزه ۳۰ رول ۱.۲۵متررول 2.95
0.3کف بنگاه تهرانایرانیتماس باما
نام محصولابعادانباروضعیتکشور / کارخانهقیمت
ورق سیاه 2 1000*2000 بنگاه تهرانبرش خوردهفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 2
1250*2500بنگاه تهرانبرش خوردهفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 1250بنگاه تهرانرول فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 3 1500بنگاه تهران رول فولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 1000*2000بنگاه تهرانشیتگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 3 2500*1250 بنگاه تهرانبرش خورده فولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 3 6000*1500بنگاه تهرانبرش خوردهفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 4 1500بنگاه تهران رول فولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 4 1000*2000 بنگاه تهرانبرش خوردهفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 4 1000*2000بنگاه تهرانشیتگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 4 1250*2500بنگاه تهرانبرش خوردهفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 4 1500*3000 بنگاه تهران برش خورده فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 4 6000*1500 بنگاه تهرانبرش خورده فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 5 1000بنگاه تهرانرولفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 5 1500بنگاه تهرانرولفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 5 6000*1500بنگاه تهرانفابريكفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 5 6000*1500بنگاه تهران برش خوردهفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 6 1000بنگاه تهرانرول فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 6 1000*2000بنگاه تهرانشیتگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 1250*2500بنگاه تهرانشیتگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 6000*1000بنگاه تهرانبرش خورده گیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 6 6000*1250بنگاه تهرانشیتگیلان تماس بگیرید
ورق سیاه 6 6000*1500بنگاه تهرانفابریک فولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 6 6000*1500بنگاه تهرانفابریکفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 6 6000*1500 بنگاه تهرانبرش خورده فولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 8 12000*2000بنگاه تهران فابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 8 1500بنگاه تهرانرولفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 82000*6000بنگاه تهران فابریک اکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 8 6000*1250 بنگاه تهران فابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 6000*1250 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 6000*1250بنگاه تهرانشیت گیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 8 6000*1500بنگاه تهران فابریکفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 8 6000*1500 بنگاه تهران فابریکفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 8 6000*1500بنگاه تهرانبرش خورده فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 8 6000*2000بنگاه تهران فابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1200بنگاه تهرانشیتقطعاتتماس بگیرید
ورق سیاه 10 1000بنگاه تهران رولگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1000بنگاه تهرانشیتگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1200بنگاه تهرانشیتقطعاتتماس بگیرید
ورق سیاه 10 1250 بنگاه تهرانرولگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 12000*2000بنگاه تهران فابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 10 1500بنگاه تهران رول فولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 10
12000*2000 بنگاه تهران فابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 106000*1250بنگاه تهرانفابریک کاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1250بنگاه تهرانشیتگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1500 بنگاه تهرانفابریکفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1500بنگاه تهرانفابریک کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1500بنگاه تهرانفابریک کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*1500 بنگاه تهران برش خورده فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 10
6000*1500بنگاه تهرانفابریکفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 10 6000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 12 1000 بنگاه تهرانرولگیلان تماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1200بنگاه تهرانشیت قطعاتتماس بگیرید
ورق سیاه 12
6000*1250 بنگاه تهران شیت گیلان تماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1000 بنگاه تهرانشیتگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1200بنگاه تهرانشیتقطعاتتماس بگیرید
ورق سیاه 12 1250بنگاه تهرانرولگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 12000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 12 1500 بنگاه تهرانرولفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 12 12000*2000بنگاه تهران فابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1250بنگاه تهرانفابریک کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1250بنگاه تهرانفابریک کاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1500بنگاه تهرانفابریک کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1500 بنگاه تهرانفابریک فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1500بنگاه تهرانفابریک کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*1500بنگاه تهران فابریک فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 126000*1500بنگاه تهرانبرش خوردهفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*2000بنگاه تهرانفابریک اکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 12 6000*2000بنگاه تهرانفابریک اکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15
6000*1200بنگاه تهرانشیتقطعات تماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*1200 بنگاه تهرانشیت قطعاتتماس بگیرید
ورق سیاه 156000*1000بنگاه تهرانشیتگیلان تماس بگیرید
ورق سیاه 15 1000بنگاه تهرانرولگیلان تماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*1250 بنگاه تهرانشیتگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 1250بنگاه تهرانرولگیلانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 1500بنگاه تهران رول فولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 15 12000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*1250 بنگاه تهرانفابریککاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*1500بنگاه تهرانفابریکفولاد مبارکه تماس بگیرید
ورق سیاه 15
6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*1500بنگاه تهرانبرش خوردهفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*1500بنگاه تهرانفابریکفولاد مبارکهتماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*2000بنگاه تهرانفابریک اکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 15 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 20
12000*2000بنگاه تهران فابریک اکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 20 6000*1250 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 20 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 20 6000*1500 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 20 6000*1500 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 20
6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 20 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 25 12000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25
12000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25 6000*1200بنگاه تهرانفابریککاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 25 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 25 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 25 6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 25 6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 25 6000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 25 6000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 30
6000*1200بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 30 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 306000*1250بنگاه تهرانفابریک کاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 30 6000*1500بنگاه تهرانفابریک کاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 30 6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 30
6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 30 6000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 35 12000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 35 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 35 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 35 6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 35 6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 35
6000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 35 6000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 40
12000*2000بنگاه تهران فابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 40 6000*1250بنگاه تهران فابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 40 6000*1250بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 40 6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 40 6000*1500بنگاه تهرانفابریککاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 40 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 40 6000*2000بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 45 6000*1250 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 45 6000*1250 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 45 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 45 6000*2000 بنگاه تهرانفابریک اکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 50 12000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 50 12000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 50 6000*1250 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 50
6000*1250 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 50 6000*1500 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 50 6000*1500 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیریدتماس بگیرید
ورق سیاه 50 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 50 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 60 6000*1500 بنگاه تهرانفابریککاویان تماس بگیرید
ورق سیاه 60 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 606000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 70 6000*1500 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 70
6000*2000 بنگاه تهرانفابریک اکسین اهوازتماس بگیرید
ورق سیاه 70 6000*2000 بنگاه تهرانفابریکاکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 80 6000*1500 بنگاه تهرانفابریککاویانتماس بگیرید
ورق سیاه 80 6000*2000 بنگاه تهرانفابریک اکسین اهواز تماس بگیرید
ورق سیاه 80 6000*2000 بنگاه تهرانفابریک اکسین اهواز تماس بگیرید