اشعه لیزر می تواند یک گزینه کاملا مناسب و دقیق برای برش به شمار رود و به برش حاصل، برش لیزری گفته می شود. در واقع تمرکز اشعه های لیزر بر روی یک نقطه باعث می شود که نیروی قدرتمندی آزاد شده و در نهایت…