امروزه پرتوهای لیزر در بخش های مختلفی از صنعت برای اهداف متنوع مورد استفاده قرار می گیرد. از پرتوهای لیزر به طور مکرر در زمینه مهندسی و خم و برش استفاده می شود. از آنجایی که این تکنولوژی از بسیاری لحاظ موجب صرفه جویی در…